Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
(www.szkola-medyczna.com.pl)

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w skład, którego wchodzi Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej i Centrum Kształcenia Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-04-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

  • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
  • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
  • Filmy nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

  • Treści które nie zostały nabyte przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
  • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy nie jest uprawniony.
  • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • Mapy interaktywne i geoportale.
  • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Antos, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 311-46-80, 41 311-40-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Centrum prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kieleckiej, prowadzi do niego długi chodnik oraz schodki, przenośna rampa dla niepełnosprawnych.

Do budynku Centrum prowadzi również wejście od strony parkingu od ulicy Złotej, wejście nie posiada schodów, które uniemożliwiałyby wjazd osobie niepełnosprawnej.

Na terenie szkoły znajduje się parking wraz z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Aplikacje mobilne

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 
Ścieżka artykułu:
www.szkola-medyczna.com.plStrona główna Deklaracja dostępności
www.szkola-medyczna.com.pl
copyrights @ 2014 - 2024 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica; tel./fax: 41 311-46-80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.